Overtredingen, feitcodes en boetebedragen

Hieronder staan de meest voorkomende overtredingen die betrekking hebben op de sportvisserij. Ook staan hier de codes die bij deze overtredingen horen (feitcodes) en de boetebedragen. Waar geen bedragen staan vermeld worden deze door de Officier van Justitie vastgesteld.

N.B. de feitcodes zijn alleen van toepassing op particulieren. Bij beroepsmatig handelen moet de opsporingsambtenaar proces verbaal opmaken (pag. C10 van het feitenboekje 2013).

Klik hier voor het feitenboekje op de site van het OM

Klik hier (PDF) voor een kort overzicht met overtredingingen, feitnummers en boetebedragen.

Vissen zonder schriftelijke toestemming (vergunning)

Zowel een beroeps- als sportvisser moet zijn voorzien van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende (tenzij hij uiteraard zelf de visrechthebbende is, bijvoorbeeld omdat hij de huurder is van het visrecht). Vissen zonder voorzien te zijn van de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende is volgens art. 21 van de Visserijwet 1963 verboden. Dit is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30 bij het vissen met een hengel of peur. Voor het vissen zonder toestemming met andere vistuigen dan een hengel of peur (stroperij) is de strafbaarstelling opgenomen in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 10. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode (alleen van toepassing bij sportvissers/particulieren) afhankelijk van hoe er wordt gevist:

 • met één of twee hengels: feitcode H 645a (130 euro);
 • met meer dan twee hengels: feitcode H 645 c (300 euro);
 • met één peur: feitcode H 645 b (200 euro).

N.B. de visser die de benodigde schriftelijke toestemming wel heeft maar deze niet bij zich heeft, vist niet zonder (voorzien te zijn van) schriftelijke toestemming. Hij is immers wel voorzien van toestemming maar kan deze niet (direct) tonen. Een visser die niet de juiste schriftelijke toestemming kan tonen is echter wel in overtreding; zie hieronder.

Niet op eerste vordering ter inzage afgeven van benodigde documenten

Een visser is verplicht op eerste vordering van een opsporingsambtenaar de benodigde documenten ter inzage af te geven. Kan hij dit om welke reden dan ook niet doen, dan overtreedt hij art. 55, lid 1 van de Visserijwet 1963. De strafbaarstelling is opgenomen in het derde lid van art. 55. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 647 b (90 euro). Een visservriendelijke oplossing kan zijn om de visser de gelegenheid te geven zijn toestemming alsnog te komen laten zien.

Overtreden voorwaarden toestemming (vergunning)

Wie vist en daarbij de voorwaarden van de toestemming overtreedt, vist zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. In zowel de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren als de Kleine Lijst van Viswateren staat boven de algemene voorwaarden ook uitdrukkelijk vermeld dat men geacht wordt zonder schriftelijke toestemming te vissen als men zich niet aan de voorwaarden houdt. Voor de feitcodes en boetebedragen die gelden als men de voorwaarden overtreedt, zie hierboven bij: vissen zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende.

Verkopen van vis

Het is voor sportvissers op grond van art. 3 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" verboden om de door hun gevangen vis te verkopen. Artikel 3 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" is gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Het verkopen van vis is ook verboden op grond van de voorwaarden die gelden voor de wateren die zijn opgenomen in de Gezamenlijke Lijst van Nederlandse Viswateren, behorende bij de VISpas. Wie de voorwaarden van zijn schriftelijke toestemming overtreedt, vist zonder de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende voor die vorm van visserij. Voor de feitcodes en boetebedragen die gelden als men de voorwaarden overtreedt, zie hierboven bij: vissen zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende.

Voorhanden hebben van vistuigen die men niet mag hebben

Als iemand volgens de voorwaarden van de schriftelijke toestemming met maximaal twee hengels mag vissen en hij vist met twee hengels en er ligt nog een extra hengel (met haak) op de kant dan is géén sprake van vissen met drie hengels. Met de extra hengel wordt immers niet gevist (zie de definitie van “vissen” in art. 1, derde lid van de Visserijwet 1963).

Wel is sprake van het “voorhanden hebben van een vistuig waarmee niet mag worden gevist” en ook dat is strafbaar. Het is namelijk op grond van art. 10 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985” verboden op of in de nabijheid van enig binnenwater één of meer vistuigen voorhanden te hebben indien:

 • het gebruik daarvan in het betrokken water op dat moment verboden is;
 • men niet bevoegd is daarmee te vissen of;
 • men niet gerechtigd is daarmee in het betreffende water te vissen.

Artikel 10 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" is gebaseerd op artikel 16, lid 1 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

N.B. het verbod geldt volgens het tweede lid van art. 10 niet als het vistuig zodanig is verpakt of in zodanige toestand is, dat direct gebruik daarvan niet mogelijk is. Dit is bijvoorbeeld het geval als de hengel is verpakt in een foedraal of als de haak ontbreekt. In het laatste geval is overigens ook geen sprake meer van een hengel volgens de definitie in artikel 1 van de Visserijwet 1963.

Wordt een Combibon uitgeschreven dan zijn er verschillende feitcodes voor de volgende situaties:

 • het vistuig is in dit water of op dit moment verboden: H 662 a (90 euro);
 • het gaat om één of twee hengel(s), terwijl men geen toestemming heeft om in dit water te vissen: H 662 b (90 euro);
 • het gaat om één peur of meer dan twee hengels, terwijl men geen toestemming heeft om in dat water te vissen: H 662 c (130 euro);
 • het gaat om een ander toegestaan vistuig terwijl men niet bevoegd of gerechtigd is in dat water te vissen: H 662 d (280 euro);
 • het gaat om een niet toegestaan vistuig: H 662 e (het Openbaar Ministerie bepaalt het bedrag).

Vissen van 1 april tot de laatste zaterdag van mei met in die periode verboden aas

Het is volgens art. 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" verboden van 1 april tot en met 31 mei in het Nederlandse binnenwater* te vissen met een hengel die is geaasd met slachtproducten, een dood visje, een stukje vis of enig kunstaas met uitzondering van kunstvliegen kleiner dan 2,5 cm. Op basis van art. 61 van de "Uitvoeringsregeling visserij" geldt er een vrijstelling van dit verbod vanaf de laatste zaterdag van mei (behalve voor het IJsselmeer).

Let op; voor de visserijwetgeving worden niet alleen "echte" vissen als "vis" aangemerkt maar ook diverse schaal- en schelpdieren waaronder de verschillende soorten kreeften, krabben, garnalen en inktvissen. Het is dus ook verboden om van 1 april tot aan de laatste zaterdag van mei te vissen met kreeften, krabben, garnalen (inclusief de steurkrab) of inktvissen.

Artikel 6 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" is gebaseerd op artikel 16, lid 1 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 652 a (90 euro).

* Het verbod geldt dus niet voor het vissen in zee of in het kustwater.

Nachtvissen

Er is sprake van "nachtvissen" als er gevist wordt in de periode tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang. Het nachtvissen is sinds 1 oktober 2012 in bijna alle wateren wettelijk gezien het hele jaar toegestaan. Het nachtvissen blijft op grond van art. 7 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985 " in combinatie met art. 24 van de "Uitvoeringsregeling visserij" echter verboden in:

 1. Het Houtwiel, ten noorden van Veenwouden (Fr.);
 2. Het Rottighe Meente, in de gemeente Weststellingwerf (Fr.);
 3. De Deelen, begrensd door de Buitendijkse Hoofdvaart, de Deelenweg, de Hooivaartsweg, Tweede of Nieuwe Deel, de lijn van oost naar west door de lange warren langs de dwarssloten, het Binnenkanaal, de Hooivaartsweg, de vaart tussen het gemaal Dijksman en de P. C. Otterweg en het Stroomkanaal.
 4. De Beulakerwijde (incl. de Kleine Beulakerwijde);
 5. Het IJsselmeer;
 6. De wateren, gelegen in het Ilperveld, begrensd door de Purmerlander rijweg, het Noord-Hollandschkanaal, de gemeentegrens tussen Ilpendam en Landsmeer (Banscheiding) en de rijweg Landsmeer- den Ilp-Purmerland;
 7. De wateren gelegen in het gebied begrensd door het Noord-Hollandschkanaal, de Purmerringvaart tussen Ilpendam en Het Stinke Vuil, het Stinke Vuil, de Gouwzee, het IJsselmeer, het Buiten IJ en de in aanleg zijnde noordelijke ringweg van Amsterdam tussen de Schellingwouderbrug en de IJtunnelweg bij Nieuwendam, met uitzondering van het Kinselmeer, de binnen de bebouwde kommen gelegen wateren, alsmede de langs openbare wegen gelegen wateren voor zover wordt gevist vanaf de wegzijde;
 8. De wateren, gelegen in het gebied begrensd door de Zaan, de Knollendammervaart, het Noord-Hollandschkanaal, de noordelijke Ringvaart en de Wijde Wormer, het verbindingskanaal tussen de twee laatstgenoemde wateren, de Braak en de Poel;
 9. De Oude Zederik, gelegen tussen Ameide en Meerkerk;
 10. De Hooge Boezem van de Nederwaard;
 11. De Hooge Boezem van de Overwaard;
 12. De Nieuwkoopse plassen, begrensd door de weg van de Noordse buurt naar Noorden en Nieuwkoop, de Ziendeweg, de Meije, de Kadewetering tot Slikkendam en de provinciale weg Slikkendam – Noordse buurt, met uitzondering van de Noordeinderplas tot het Brampjesgat en de Maarten Freekerweg en de Zuideinderplas.

Vist iemand tussen twee uur na zonsondergang en één uur voor zonsopgang in één van deze wateren dan overtreedt hij art. 7, lid 2, sub a van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985”. Artikel 7 van het "Reglement voor de binnenvisserij 1985" is gebaseerd op artikel 16, lid 1 van de Visserijwet 1963. Het overtreden van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a van de Wet op de economische delicten (WED) onder 30.

Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 656 (90 euro).

Heeft de visrechthebbende het nachtvissen verboden of hier aanvullende voorwaarden aan gesteld, bijvoorbeeld het bezit van een nachtvistoestemming en houdt men zich niet aan deze voorwaarden dan vist men op een manier waarvoor men geen toestemming heeft. Voor de feitcodes en boetebedragen die gelden als men de voorwaarden overtreedt, zie hierboven bij: vissen zonder schriftelijke toestemming van de visrechthebbende.

Geluidhinder, nachtrumoer

 • De feitcode voor het veroorzaken van geluidshinder voor een omwonende / de omgeving is: H 205 (130 euro).
 • De feitcode voor het verstoren van de nachtrust door rumoer of burengerucht is: H 200 (130 euro).

Levend aas

Bij het vissen met een levende vis of ander levend gewerveld dier overtreedt men het tweede lid van art. 2c van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Besluit verbod gebruik van levend aas”. De strafbaarstelling is opgenomen in art. 56 van de Visserijwet 1963. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 664 (360 euro).

Minimummaten zoetwatervissen

Voor bepaalde vissoorten geldt een minimummaat. Kijk hier om welke soorten het gaat. Als een ondermaatse vis die is gevangen in het binnenwater niet direct na het ophalen wordt teruggezet in hetzelfde water, overtreedt men artikel 2a van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 1 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985” in combinatie met art. 5b van de "Uitvoeringsregeling visserij". De strafbaarstelling van het overtreden van artikel 2a Visserijwet 1963 is opgenomen in art. 1a onder 30 van de Wet op de Economische delicten. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 666. Het Openbaar Ministerie bepaalt het bedrag.

Fileren van ondermaatse vis

Sommige vissers fileren de vis direct na de vangst. Dan is de maat van de vis niet meer vast te stellen en dus ook niet of de vis wel de minimummaat had.

Art. 5 van het "Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985" verbiedt het daarom om op of in de nabijheid van enig water vis waarvoor een minimum maat geldt, voorhanden te hebben als deze vis in zodanige toestand is gebracht, dat daardoor de vaststelling van de maat wordt bemoeilijkt of onmogelijk gemaakt. Dit verbod geldt zowel voor het binnenwater als voor het kustwater en de zee. Voor dit strafbare feit is geen feitcode. Een opsporingsambtenaar zal bij overtreding dus een proces verbaal moeten opmaken.

Gesloten tijden vissoorten

Bepaalde vissoorten mag men in een bepaalde periode niet in bezit hebben. Zie hier om welke soorten en welke periodes het gaat. Vangt iemand in de betreffende periode zo’n vis dan moet deze direct na het vangen, worden teruggezet in hetzelfde water. Bij overtreding van dit verbod bij het vissen in het binnenwater overtreedt men de artikelen 2a en 16 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 2 van het “Reglement minimummaten en gesloten tijden 1985”. De strafbaarstelling van voorschriften die zijn gebaseerd op artikel 2a of artikel 16 van de Visserijwet 1963 is opgenomen in art. 1a onder 30 van de Wet op de economische delicten. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 668. Het Openbaar Ministerie bepaalt het bedrag.

Peurverbod en bezitsverbod paling en wolhandkrab

In verband met dioxine en andere gifstoffen in paling (en wolhandkrab) is het vanaf 1 april 2011 wettelijk verboden om in een aantal binnenwateren te vissen met een peur. Ook is het verboden om op of in de onmiddellijke nabijheid van een deze wateren aal (en wolhandkrab) in bezit te hebben. Dit is bepaald in artikel 28b van de "Uitvoeringsregeling visserij". Artikel 28b van de "Uitvoeringsregeling visserij" is gebaseerd op artikel 5.10 van de Wet dieren. Overtreding van verboden die zijn gebaseerd op artikel 5.10 van de Wet dieren zijn een economisch delict op grond van art. 1 van de Wet op de economische delicten (WED). De wateren waar het om gaat zijn opgenomen in bijlage 16 van de "Uitvoeringsregeling visserij". Het betreft:

- de Afgedamde Maas;
- de Amer;
- de Beneden-Merwede;
- het Bijlands kanaal;
- de Bergsche Maas;
- de Boven-Merwede;
- de Boven-Rijn stroomafwaarts vanaf de grensovergang bij Spijk;
- de Dordtsche Kil;
- het Haringvliet;
- het Hartelkanaal;
- het Heusdensch Kanaal;
- het Hollandsch Diep;
- de Hollandsche IJssel stroomafwaarts vanaf de Veerlaan te Haastrecht;
- het IJ;
- de IJssel;
- het Julianakanaal;
- het Ketelmeer met uitzondering van het Ramsdiep, met als scheiding met het Vossemeer een lijn haaks op het einde van de zuidelijke dam van het Keteldiep ter hoogte van de provinciale grens, met als oostelijke grens de Ramspolbrug en met als westelijke grens de Ketelbrug (rijksweg A6);
- het Krammer Volkerak voor zover gelegen ten oosten van de Grevelingendam en de Philipsdam en tot aan de ingang van het Schelde- Rijnkanaal;
- het Lateraalkanaal Linne-Buggenum;
- de Lek;
- de Maas stroomafwaarts vanaf de grensovergang bij Eijsden en met uitzondering van de Boschmolenplas;
- het Maas-Waalkanaal;
- de Nederrijn;
- de Nieuwe Maas;
- de Nieuwe Merwede;
- de Noord;
- het Noordzeekanaal inclusief de zijkanalen A tot en met H;
- de Oude Maas;
- het Pannerdensch Kanaal;
- de Roer;
- het Spui;
- de Waal;
- het Wantij.

Dit verbod geldt voor het gehele gebied binnen de winterdijken van deze wateren en voor alle havens, plassen, killen, gaten, putten, strangen, kreken, kanalen, beken en rivierarmen die in directe open verbinding staan met deze wateren tot aan de eerste waterkering gerekend vanaf die wateren.

Gezondheid en welzijnswet voor dieren

Arikel 36 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bevat een algemeen verbod op dierenmishandeling op basis waarvan de opsporingsambtenaar kan optreden in geval van misstanden bijvoorbeeld als levende vis wordt bewaard in een plastic zak, in een te klein leefnet of in een emmer met te weinig water. Artikel 121 van de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren bepaalt dat overtreding van dit verbod een misdrijf is en artikel 122 bepaalt de strafmaat. Voor dit strafbare feit is geen feitcode. Een opsporingsambtenaar zal bij overtreding dus een proces verbaal op moeten maken. Het Gerechtshof in Leeuwarden legde in oktober 2011 een boete op van 250 euro aan iemand die een snoekbaars levend op de kant had liggen (LJN: BT7283).

Stroperij

Over het algemeen wordt onder stroperij verstaan het vissen met beroepsvistuigen (alle andere vistuigen dan een hengel of peur) door een particulier die hiervoor niet de benodigde papieren heeft. Bij stroperij kan sprake zijn van diverse strafbare feiten:

Toestemming rechthebbende

Iedereen die ergens wil vissen maar niet zelf de visrechthebbende is, heeft voor het vissen de schriftelijke toestemming van de visrechthebbende nodig. De particulier die vist met beroepsvistuigen zonder dat hij hiervoor toestemming heeft van de visrechthebbende, overtreedt art. 21 van de Visserijwet 1963. Dit is strafbaar gesteld in art. 1a onder 10 van de Wet op de economische delicten. Wordt een Combibon uitgeschreven dan is de feitcode: H 645 d (300 euro).

Gesloten tijd vistuigen

Met uitzondering van een aantal Zeeuwse wateren is het (voor iedereen) verboden om in april en mei te vissen met: de visfuik, de ankerkuil, de zegen of het staand net. Doet men dit toch dan overtreedt men art. 16, lid 1 van de Visserijwet 1963 in combinatie met art. 6 van het “Reglement voor de binnenvisserij 1985”. Het overtreden van vooorschriften die zijn gebaseerd op artikel 16 van de Visserijwet 1963 is strafbaar gesteld in art. 1a onder 30 van de Wet op de economische delicten.

Er is alleen een feitcode voor het in de gesloten tijd vissen met staand net: feitcode H 652 b (260 euro). Bij het gebruik door particulieren van andere vistuigen in de gesloten tijd moet proces verbaal worden opgemaakt.

Stroperij door beroepsvissers kan worden gemeld bij de Nieuwe Voedsel en Warenautoriteit (voorheen: Algemene Inspectiedienst) die een speciaal meldpunt heeft: 0800 - 04 88. Stroperij kan ook worden gemeld bij de reguliere politie: 0900-8844. Daarnaast kan ook contact worden opgenomen met het kantoor van de federatie omdat die directe contacten heeft met bijzonder opsporingsambtenaren (boa’s).