Werkgroep VBC Rijn & IJssel

De werkgroep VBC Rijn en IJssel is een onderdeel van de VBC Rijn en IJssel en ontstaan uit de voormalige VBC Oost-Gelderse wateren. Die laatste was een van de eerste VBC's in Nederland. Deze VBC was actief in het stroomgebied van de Berkel en de Oude IJssel. Vanaf de oprichting van de VBC Rijn en IJssel in juni 2011 is de VBC Oost Gelderse Wateren als werkgroep onder de VBC Rijn en IJssel actief. Het werkgebied is daarmee uitgebreid naar het totale werkgebied van Waterschap Rijn en IJssel. De VBC valt onder de Federatie Midden Nederland. Werkzaamheden waar de VBC werkgroep zich bezig houdt zijn hengelvangstregistratie, waterbemonsteringen, monitoring van vispassages, adviseren van de VBC met gebiedskennis, uitvoering geven aan het visplan.

Het VISplan is een nieuwe term in het visstandbeheer afkomstig van het ministerie van LNV en is geintroduceerd in het beleidsbesluit binnenvisserij 1999. Voor de rijkswateren stelt de staat een verplichting op voor de oprichting van een VBC en een VISplan. LNV wil dat waterschappen deze lijn ook gaan volgen en een VBC oprichten en een VISplan verplicht stellen. Dit VISplan moet worden opgesteld door de visrechthebbenden uit een gebied en wordt goedgekeurd door de waterbeheerder (waterschap). In het VISplan wordt omschreven hoe de huidige visserij eruit ziet, hoeveel vis er onttrokken wordt, regelgeving, visrechten etc. De VBC is momenteel bezig met Waterschap Rijn en IJssel om te komen tot een VISplan en VBC voor heel het beheersgebied van het waterschap. in het visplan worden afspraken gemaakt en wensen vanuit de sportvisserij geformuleerd. Na de goedkeuring van het waterschap moet er invulling worden gegeven aan de acties die zijn omschreven in het visplan. Deze acties worden gezamenlijk met de werkgroep VBC Rijn en IJssel in uitvoering gebracht.

Hengelvangstregistratie

Al vanaf de oprichting houdt de VBC zich bezig met hengelvangstregistratie. Hengelvangstregistratie is een goed bruikbaar middel om trends in een visstand te volgen. De vroegere hengelvangstregistraties waren vooral gericht op het verkrijgen van data. Deze methode blijkt niet erg goed aan te slaan, om die reden is een nieuwe strategie bedacht om toch gegevens over de visstand te kunnen vergaren. Er is een website / app ontwikkeld www.mijnvismaat.nl, op deze website / app kunnen vissers hun vangsten delen, foto's plaatsen, logboek bijhouden, statistieken uitdraaien etc. Op deze manier heeft de sportvisser zelf ook iets aan het registreren van zijn vangsten. Het is allemaal wat minder wetenschappelijk dan vroeger, maar deze gegevens geven wel inzicht in veranderingen in de visstand en het voorkomen van bepaalde vissoorten.

Klik hier om onbekende vissen op naam te brengen.

Waterbemonstering

Er zijn verschillende verenigingen die hun wateren bemonsteren en de waterkwaliteit zo controleren. Er worden gegevens gemeten als zuurstofgehalte, zuurstof verzadigingsvermogen, zichtdiepte, stroming, watertemperatuur, buiten temperatuur en weersomstandigheden. Er wordt vooral gemeten bij slechte locaties bijvoorbeeld bij de uitlaat van een Rioolwaterzuivering (RWZI) of overstort. Op deze plaatsen treden regelmatig zeer lage zuurstofwaarden op waardoor vissen in de moeilijkheden kunnen komen. Wanneer er lage zuurstofwaarden optreden worden deze doorgegeven aan het waterschap.

Vis en zuurstof (PDF)
Zoet, brak en zout (PDF)
Stroming en temperatuur (PDF)
Substraat (PDF)
Zoetwatervissen en hun milieu in het riviersysteem (PDF)
Waterplanten (PDF)
Variaties, verbindingen en barrières (PDF)
De vis in de levensgemeenschap/ Vis en mens (PDF)