Algemene Waterschapspartij

Lijsttrekker AWP Henk Kreunen.

Wij waarderen het erg dat uw Federatie zich inzet voor onder andere, goed georganiseerde sportvisserij, verantwoord vissen, beheer en bescherming visstand, goede regulatie, ect. Al deze thema’s/onderwerpen kunt u niet alleen. Ook het waterschapswerk kunnen wij niet alleen en hebben hierbij de hulp en inzet van andere stakeholders bij nodig om samen tot een goed waterbeheer te komen. Met andere woorden wij kunnen veel voor elkaar betekenen. 

In ons verkiezingsprogramma dat de leidraad voor ons te voeren beleid in de komende zittingsperiode zal zijn hebben wij op meerdere plaatsen aandacht besteed aan recreatie-/sportvissen, water leefbaar maken en houden voor vissen en het tegengaan van exoten in het water alsmede bestrijding van kroos. 

Wij willen graag nader op de door u gestelde vragen ingaan, hieronder de beantwoording hiervan. 

1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven?

Wij zijn er voor alle burgers en vertegenwoordigen hen, niemand uitgezonderd, in het bestuur van het waterschap Rijn en IJssel ook de belangen van de sportvisserij. Wij vinden dat er voldoende ruimte moet zijn voor deze tak van recreatie en educatie.

2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover?

Natuurlijk zijn wij groot voorstander om de sportvismogelijkheden met daaraan gekoppeld al zijn facetten, te behouden en waar mogelijk te vergroten. Hiertoe zijn de grote investeringen gedaan om obstakels in watergangen zoals stuwen, overlaten, vispasseerbaar te maken. Op een aantal plaatsen zullen deze voorzieningen nog getroffen moeten worden. Wij zullen ernaar streven om steeds in een vroegtijdig stadium belangenbehartigers waarvan u er ook een bent, in een vroegtijdig stadium bij het ontwikkelingen van deze projecten ect. te betrekken om hun ideeën/wensen op tafel te kunnen leggen. 

3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap? 

Wij hebben in de aanhef ook al even gememoreerd dat wij uw inzet waarderen met betrekking tot alle facetten waaraan uw organisatie maatschappelijke invulling geeft. Blijft voor ons nog wel een belangrijk punt, ten aanzien van de kwaliteit van het oppervlakte water, over en dat betreft de loodbelasting. Uit berekeningen is komen vast te staan dat van de totale lood belasting van het water ca. 30% afkomstig is van de sportvissers. Wij streven erna dat deze belasting van het oppervlakte water zo spoedig mogelijk wordt beëindigd. Wij zijn bereid om hiertoe samen met u tot goede afspraken te komen. Wij, het waterschap en u, de sportvisserij hebben hierin een gezamenlijk belang; namelijk een gezond milieu.

4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

Wij streven ernaar om aan de voorkant in een vroegtijdig stadium de stakeholders waaronder federaties, stichtingen en verenigen ook te betrekken bij planvorming. De inbreng hierbij aan het begin van een proces is zeer belangrijk. Dan is het vaak mogelijk om met de ingebrachte wensen bij de verdere invulling van de planvorming/project rekening te houden c.q. invulling te geven. Bij de uitvoering van een plan/project is dit vaak veel moeilijker of zelfs niet meer mogelijk, om dan nog ingrijpende wijzigingen door te voeren. 

5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit?

De problematiek van exoten in het water houdt ons ook bezig. Wij staan ervoor dat waar mogelijk deze planten uit het water worden verwijderd. Ook een goede voorlichting kan ons hierbij helpen. Laat onverlet dat wij pleiten voor een integrale aanpak van deze vervelende problematiek. Waar zich kroos vormt zullen wij aansturen met technische middelen zoals, doorspoeling waar mogelijk, vermindering van overstorten van gemengde rioolstelsels, vermindering van nutriënten ect., de kroos te laten verwijderen. De waterkwaliteit heeft hierbij onze volle aandacht en mag niet achteruit gaan door de exoten dan wel kroos. 

Wij hebben volledigheidshalve ons verkiezingsprogramma voor de komen zittingsperiode bijgevoegd, waarbij wij de passages die voor uw Federatie van toepassing zijn gearceerd hebben. Laat onverlet dat in de niet gearceerde delen voor uw leden ook zaken zijn opgenomen die uw leden doen besluiten om bij de waterschapverkiezingen op 20 maart a.s. te stemmen op de AWP niet politiek wel deskundig. 

Klik hier voor het verkiezingsprogramma.

Met vriendelijk groet
H. Kreunen
Lijstrekker AWP-WRIJ

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.