AWPenLRR


Nr. 4 Guido van der Wedden.


1. Hoe staat uw partij tegenover de hengelsport als hobby waar circa 1,2 miljoen Nederlanders veel plezier aan beleven? 

De AWPenLRR is groot voorstander van méér waternatuur op, onder en langs het water. Een serieuze sportvisser weet vaak precies wat er in zijn favoriete viswater aan de hand is. Suggesties uit de praktijk zijn bij ons welkom. Ook zijn veel sportvissers als vrijwilliger betrokken bij monitoringsprojecten als ‘samen voor de aal’ of de aanleg van vissenbossen, als onderwaterschuilplaats voor vis tegen bijvoorbeeld aalscholvers. De sportvissers zijn dus de ogen en oren van elk waterschap en dat moet wat betreft de AWPenLRR zo blijven!

2. Kan de kiezer erop rekenen dat u zich inzet om de sportvismogelijkheden te behouden en waar mogelijk te vergroten? Welke ideeën heeft uw partij hierover?

Zie paragraaf 6.1 van ons verkiezingsprogramma: De AWPenLRR is voorstander van recreatief medegebruik in meest brede zin, zoals wandelen en fietsen op dijken en schouwpaden. De AWP vindt dat er ruimte moet zijn voor de belangen van sportvissers, watersporters en andere recreanten. De AWPenLRR wil dat de waterschappen waterrecreatie faciliteren en bij de planvoorbereiding van nieuwe projecten open staan voor kansen, dat de waterschappen mogelijkheden bieden in bestaande situaties, en ruimte geven in procedures en vergunningen.

3. Op welke wijze kan onze federatie en de plaatselijke hengelsportverenigingen volgens uw partij bijdragen aan de gemeenschap? 

De hierboven genoemde ogen en oren zijn erg belangrijk. De AWPenLRR wil deze samenwerking met de hengelsportverenigingen nog beter benutten. Zo kunnen sportvissers meehelpen met het beheer van vispaaiplaatsen en natuurvriendelijke oevers. De AWPenLRR is ook voorstander van een speciale ‘kreeftenvergunning’ om met 1 of 2 kreeftenkorven de rode rivierkreeftjes weg te vangen, die in veel viswater nu een ware plaag zijn. De AWPenLRR is weliswaar terughoudend over het uitzetten van vis, maar wij vinden wel dat een goed integraal voorstel een serieuze kans verdient. Integraal betekent: niet alleen het uitzetten, maar ook de nazorg en de jaarlijkse monitoring van de visstand.

4. Hoe gaat u federaties en verenigingen actief betrekken bij planvorming en uitvoering? 

AWPenLRR hebben momenteel 3 zetels in het waterschap en deze combinatie van 2 lokale partijen wil uitdrukkelijk inwoners en organisaties actief betrekken. Zie ook hierboven. Wij zoeken actief contact op met federaties en verenigingen. Daartoe staat de AWPenLRR 8, 9 en 10 maart bijvoorbeeld op de VISMA beurs in Rotterdam.

5. Op welke wijze gaat u de lokale waterplantenproblematiek oplossen met behoud van waterkwaliteit? 

Zie paragraaf 6.7 van ons verkiezingsprogramma: De AWPenLRR pleit voor een integrale aanpak van overlast gevende dieren en planten. Nederland krijgt steeds meer te maken met overlast gevende planten en dieren langs dijken en watergangen, die onze waternatuur bedreigen! De AWPenLRR wil de taken van de muskusrattenvangers uitbreiden naar het integrale beheer van alle overlast gevende dieren en planten langs de waterkant. 
Om voorbeelden te geven van overlastgevers: muskusratten, die smalle gangen graven in dijken, en ook rivierkreeftjes, die veel grond uitgraven dat later weer als bagger dient te worden verwijderd. De bever kan niet langer ongestraft zijn gang blijven gaan met het blokkeren van watergangen. Waterplanten zoals de grote waternavel vormen dichte matten, die de waterafvoer blokkeren en mensen stroomopwaarts 'natte voeten' kunnen krijgen. De pleziervaart heeft last van o.a. fonteinkruid, dat komt vast te zitten in de schroef of waar je met kanoën niet doorheen komt. De woekerende Japanse Duizendknoop tast kademuren aan. De AWP vindt het belangrijk dat het waterschap adequate maatregelen neemt en daarbij geen schadelijke bestrijdingsmiddelen gebruikt. De kunst is slimme oplossingen te vinden, zoals het via bio-raffinage extraheren van nuttige grondstoffen uit geoogste waterplanten. In bepaalde gebieden zouden Nederlands nieuwste grote grazers de waterbuffels een kunnen helpen bij het watergroenbeheer. 

Bijvoorbeeld: Rivierkreeftjes Exotische Amerikaanse rivierkreeftjes zijn schadelijk omdat ze graven aan oevers en onder beschoeiingen. De waarnemingen uit de Nationale Database Flora en Fauna geven slechts een indicatie van waar de rivierkreeften voorkomen. Deze zijn afkomstig van bijvangsten van inventarisaties en losse waarnemingen van particulieren. Ingeschat wordt dat de uitheemse kreeften een breed verspreidingsgebied hebben en in grotere aantallen aanwezig zijn. Waar de kreeften in grote aantallen voorkomen hebben ze veel invloed op het watersysteem. Waterplanten verdwijnen en daarmee ook de aan deze waterplanten gebonden dieren. Waar het leven uit het water verdwijnt, wordt het water troebel (wat nog eens versterkt wordt door de graafactiviteiten van de kreeftjes). Daarmee heeft de rivierkreeft een negatieve impact op één van de doelstellingen van het waterschap namelijk: schoon en gezond water. De AWPenLRR vindt dat de waterschappen zich gezamenlijk sterk moeten maken om het rivierkreeften probleem met gerichte maatregelen te beheersen. 

Klik hier voor het partijprogramma.

Met vriendelijke groet, 
Guido van der Wedden

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.