VBC's en Visplannen

Tegenwoordig houden ook waterbeheerders en natuurbeheerders zich bezig met vis. Want een goede visstand is ook om ecologische redenen belangrijk. In het beleid rond waterbeheer en natuurbeheer staan meestal ook maatregelen die de visstand bevorderen (bijvoorbeeld de aanleg van vistrappen en van natuurvriendelijke oevers). Binnen de kaders van de wet en beleidskaders zoals de Kaderrichtlijn Water moeten er VBC's worden opgericht en Visplannen worden opgesteld. Met name met visplannen is de federatie de laatste jaren erg druk geweest. Een aantal visplannen is gereed en worden in uitvoering gebracht. 

De VBC's op de rijkswateren zoals VBC Waal plus en VBC Nederrijn plus zijn al een tijd niet meer bijeen gekomen. Na het opleveren van het visplan werd er een wijziging van de visserijwet aangekondigd waarin VBC's en visplannen een andere vorm zouden krijgen. Of en wanneer deze wijziging er komt is onduidelijk. Tot die tijd wordt er gewerkt met de visplannen zoals die in 2012 zijn ingediend en goedgekeurd. Samen met Rijkswaterstaat probeert de sportvisserij wel zaken te bespreken zoals meer hout in rivieren, maatregelen voor paai en opgroei van vis, vluchtmogelijkheden voor vis bij zakkende waterstanden, opkomende exoten, herstel populaties riviertrekvissen, waterkracht, vismigratie, bereikbaarheid en toegankelijkheid van rivieroevers zijn belangrijke onderwerpen die continu aandacht vragen. 

De VBC's voor de Waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel komen gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt er over bepaalde thema's soms separaat overlegd. Thema's die spelen bij de waterschappen zijn deels overlappend met die van de rijkswateren. Bij waterschappen is er een grote kunstmatige invloed aanwezig op visstanden door gemalen, stuwen, maaibeheer, baggerbeheer, diepteschouw en functies zoals veiligheid, landbouw, waterwinning, scheepvaart etc. Binnen tal van functies die prevaleren boven het ecologisch functioneren wordt gekeken hoe het huis voor de vis zo geschikt mogelijk kan worden gemaakt. 

Op thema's gaat de VBC over visvriendelijk beheer (maaien, baggeren, visvriendelijke gemalen etc.), visvriendelijke inrichting (paai-, opgroei-, foerageer- en schuilgebieden voor vis, droogterefugia etc.) en daarnaast ruimte voor het uitoefenen van de visserij (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bevisbaarheid van wateren en onderlinge afstemming tussen sport- en beroepsvisserij). Uitgangspunt is een gezonde visstand. 

Daarnaast komen er tal van thema's aan de orde zoals microverontreinigingen (medicijnen, pesticiden, plastic e.d.), Energietransitie (zonne-energie op water, waterkrachtcentrales) maar ook opkomende exoten zoals kreeften die behoorlijke impact kunnen hebben op het ecologisch functioneren van een water. Voor de komende jaren is de KRW tranche 2022-2027 een belangrijk onderwerp. Hierin komen vrijwel alle VBC thema's aan de orde en ligt er een kans om de inrichting en beheer van wateren te verbeteren voor o.a. vissen.

De VBC's proberen gevraagd en ongevraagd een positieve rol te vervullen in het water en visstandbeheer door o.a. het leveren van kennis en soms uitvoeren van projecten. Een mooi voorbeeld is een project met dood hout in stapstenen langs de Oude IJssel. Dit levert een positieve bijdrage aan overlevingskansen voor jonge vis. Ook wordt er binnen Rijn en IJssel gekeken om n.a.v. de droogte een experiment te starten met diepe kuilen in watergangen om de overlevingskansen van vis te vergroten en herstel van visstanden te versnellen. Binnen Waterschap Rivierenland is het maaibeheer kritisch onder de loep genomen om dit visvriendelijke te maken en ook te kijken naar meekoppelkansen voor de gebruikersfuncties.


Diepere delen in wateren zijn cruciaal voor de overleving van vissen tijdens droogteperioden zoals in 2018. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.