Algemeen

1. Hengelsport Federatie Midden Nederland organiseert het Federatief Kampioenschap Streetfishing 2020.

2. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van een op naam gestelde, geldige VISpas uitgegeven door Sportvisserij Nederland.

3. Alle deelnemers worden in het jaar van inschrijven 14 jaar of ouder. Jongere deelnemers zijn uitgesloten van deelname in verband met verantwoordelijkheid en veiligheid. 

4. Alle deelnemers dienen in het bezit te zijn van de Nederlandse nationaliteit.

5. Alle deelnemers van het Federatief Kampioenschap Streetfishing conformeren zich bij inschrijving aan het wedstrijdreglement, het privacy statement van Hengelsport Federatie Midden Nederland en geven toestemming voor publicatie van de uitslag en eventuele publicatie van foto’s gemaakt in het kader van deze wedstrijd. 

6. Hengelsport Federatie Midden Nederland draagt zorg voor het tijdig kenbaar maken van het wedstrijdreglement en de richtlijnen voor de betreffende wedstrijd.

7. Op dit wedstrijdreglement zijn de geldende regels van de Visserijwet, het Reglement voor de Binnenvisserij en het Reglement Minimummaten en Gesloten Tijden van toepassing. Er is minimaal één BOA aanwezig om toe te zien op handhaving hiervan.

8. Het is niet toegestaan om tijdens de wedstrijd onder invloed te zijn van alcohol en/of drugs. 

9. Roken gedurende de wedstrijdtijd is alleen toegestaan wanneer het koppel een ‘pauze’ inlast en er dus geen vishandelingen (vissen, onthaken, fotograferen, etc.) plaatsvinden.

Inschrijving en aanmelden

10. Inschrijving voor het Federatief Kampioenschap Streetfishing 2019 kan door middel van het digitale inschrijfformulier op de website van Hengelsport Federatie Midden Nederland en is voorbehouden aan leden van hengelsportverenigingen aangesloten bij HFMN.   

11. Uiterlijk twee weken na sluiting van de inschrijving publiceert Hengelsport Federatie Midden Nederland de deelnemerslijst (de eerste 25 koppels die zich via het inschrijfformulier hebben aangemeld) op de betreffende website.

12. De Inschrijving is pas geldig wanneer het inschrijfgeld van €30,- per koppel tijdig is overgemaakt, in combinatie met een bevestiging van Hengelsport Federatie Midden Nederland dat de inschrijving deel uit maakt van de eerste 25 koppel aanmeldingen.

13. Ingeschreven koppels die zich, om welke reden dan ook, terugtrekken of op de wedstrijddag niet verschijnen, zijn het inschrijfgeld onverminderd verschuldigd.

Wedstrijdleiding, jury en controleurs

14. Namens Hengelsport Federatie Midden Nederland is er minimaal 1 wedstrijdleider aanwezig voor het organiseren, aansturen en leiden van de wedstrijd.

15. De wedstrijdleider is het aanspreekpunt voor, tijdens en na de wedstrijd voor alle deelnemers, juryleden, controleurs en andere betrokkenen.

16. De jury heeft de taak om bij geschillen een beslissing te nemen over het handhaven van de regels. De jury heeft daarnaast de bevoegdheid om sancties op te leggen. Dit gebeurt altijd in overleg met de wedstrijdleider.

17. Tijdens de wedstrijd zijn er een of meerdere controleurs aanwezig voor het controleren van de koppels op naleving van het wedstrijdreglement. Het aantal controleurs wordt bepaald door de grootte van het wedstrijdparcours.

18. De wedstrijdleider heeft het recht de wedstrijd, bij slechte weersomstandigheden of bepaalde calamiteiten niet door te laten gaan, stil te leggen en indien mogelijk later te hervatten of te beëindigen.

19. Indien bij het definitief stoppen van de wedstrijd 50% of meer van de wedstrijdduur is gevist, is de wedstrijd geldig. Bij geringere duur wordt de wedstrijd over gevist. 

Sancties en beroep

20. Klachten, overtredingen en/of geschillen tijdens de wedstrijden dienen eerst onderling (deelnemer/koppel en controleur) opgelost te worden. Indien betrokkenen niet tot overeenstemming komen, wordt de jury ingelicht. De jury neemt het uiteindelijke besluit.

21. Bij overtreding van de wet wordt de BOA ingeschakeld.

22. Klachten, overtredingen en/of geschillen worden altijd door de controleur/het jurylid genoteerd op de wedstrijdkaart. De betrokken partijen (zoveel mogelijk) tekenen op de wedstrijdkaart voor het genoteerde.

23. Iedere poging tot bedrog of misleiding (ook wanneer dit achteraf is geconstateerd) evenals onsportief of aanstootgevend gedrag tijdens de gehele wedstrijddag, kan tot diskwalificatie leiden.

24. Een deelnemer/koppel die zonder een gegronde reden en/of zonder afmelding niet komt opdagen of voortijdig de wedstrijd verlaat, kan voor één jaar worden uitgesloten van (nationale) streetfishing-wedstrijden. Dit ter beoordeling van de jury.

25. Deelnemers/koppels die een sanctie/diskwalificatie hebben ontvangen, hebben tot een uur na de wedstrijd om protest aan te tekenen bij de jury. De jury neemt een unaniem besluit na hoor en wederhoor van de betrokken partijen. Er wordt schriftelijk verslag (juryrapport) uitgebracht aan Hengelsport Federatie Midden Nederland.

26. Na een besluit van de jury/juryrapport kan nog één keer protest worden aangetekend – schriftelijk en binnen 5 werkdagen na het genomen besluit – gericht aan de secretaris en commissaris wedstrijden van het bestuur van Hengelsport Federatie Midden Nederland. Het besluit van de secretaris en commissaris wedstrijden wordt binnen 10 werkdagen kenbaar gemaakt en is bindend.

27. Bij diskwalificatie vindt geen restitutie van inschrijfgelden plaats en eventuele ontstane schade aan de kant van Hengelsport Federatie Midden Nederland en/of De SNB, wordt bij de gediskwalificeerde verhaald.

Wedstrijdregels

28. De wedstrijd heeft een tijdsduur van 5 aaneengesloten uren. 

29. Om 10.00 uur is het begin van de wedstrijd. Om 15.00 is het einde wedstrijd.

30. Foto’s die na 15.00 uur worden ingeleverd tellen niet mee voor de uitslag.

31. Er mogen, behalve deelnemers en controleurs, geen derden helpen bij het landen en onthaken van de gevangen vis. Ook zijn er geen teamrunners toegestaan.

32. Gevangen vis wordt gemeten op een uniek door Hengelsport Federatie Midden Nederland en De SNB verstrekte meetlint. Iedere vis wordt over linkerflank gemeten. Dat wil zeggen dat de vis met zijn rechterzijde op het meetlint ligt en de linkerkant dus gefotografeerd wordt. Het meetlint ligt altijd op een onthaakmat.

33. Vissen worden in hele centimeters meegenomen als score (afronding vanaf 0,5 cm naar boven).

34. Er worden per gevangen vis twee foto’s naar de wedstrijdorganisatie gestuurd. Foto 1 is een foto van de gevangen vis, gemeten over de linkerflank op de meetplank. Foto 2 is een foto van de gevangen vis samen met deelnemer die hem heeft gevangen. Foto 1 heeft geen bijschrift. In het bijschrift van de tweede foto, vermeldt het koppel de lengte van de vis in centimeters.

35. Nadat de vis is gemeten en de foto’s zijn gemaakt, wordt de vis eerst levend terug gezet alvorens de foto’s worden verstuurd naar de wedstrijdorganisatie. Zorg dus direct voor goede foto’s.

36. Het inleveren van correcte foto’s geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Incorrecte foto’s worden afgekeurd en niet meegeteld voor het eindresultaat.

Parcours

37. Het definitieve parcours wordt tijdig kenbaar gemaakt door Hengelsport Federatie Midden Nederland via de richtlijnen die (tezamen met de wedstrijdreglementen) voorafgaand aan de wedstrijden aan de deelnemende koppels worden verstrekt.

38. Deelnemers uit één en hetzelfde koppel mogen onderling niet verder dan 25 meter van elkaar verwijderd zijn.

39. Koppels houden een onderlinge afstand aan van minimaal 25 meter. Enige uitzondering op deze regel: aan iedere zijde van een brug mag één koppel vissen ook al is deze brug minder dan 25 meter breed.

40. Er mag worden gevist tot aan de grenzen van het parcours. Wanneer dit een brug betreft, mag er onder deze brug gegooid worden vanaf de parcourszijde. Men mag niet vissen aan de andere zijde van de brug. 

41. Het gebruik van een (al dan niet gemotoriseerd) vervoermiddel binnen een parcours is niet toegestaan. 

42. Het is verboden om op privéterrein te vissen en het is niet toegestaan om op boten te lopen. 

43. Het parcours dient te allen tijde schoon achter gelaten te worden. 

Materiaalregels

44. Gevist dient te worden met één hengel. Iedere deelnemer mag twee hengels in zijn bezit hebben tijdens de wedstrijd (een koppel mag dus in het bezit zijn van maximaal vier hengels). Vliegvishengels en vaste hengels zijn verboden. 

45. Elk koppel dient in bezit te zijn van een schepnet met een minimale steel-lengte van 3 meter en een rubber (gecoat) net.

46. Elk koppel dient in bezit te zijn van een telefoon met camerafunctie en internet verbinding.

47. Het vissen met meer dan 3 haken/dreggen aan één hengel is verboden. 

48. Elk koppel dient in bezit te zijn van een onthaakmat en onthakingsmateriaal. Iedere foto moet worden genomen met de vis op het meetlint, op de onthaakmat.

49. Het gebruik van zogenaamde "lipgrippers" is niet toegestaan. 

Aas en voer

50. Er wordt uitsluitend met kunstaas gevist. 

51. Voeren is niet toegestaan. 

Onthaken en vangstregistratie

52. Elk koppel dient de gevangen vis zodanig te onthaken en te behandelen, dat geen verminking ontstaat en de vis levend en onbeschadigd kan worden teruggezet. Het koppel dient te allen tijde zorg te dragen voor het welzijn van de vis.

53. Gevangen vis moet te alle tijde worden onthaakt op een onthaakmat.

54. De vis dient in het schepnet te worden terug gezet in het water.

Klassering en prijzen

55. Na afloop van de wedstrijd wordt door de wedstrijdleiders de einduitslag opgemaakt.

56. Op de scorekaart noteer je de punten van de gevangen vissen per koppel. 

57. De lengte van de gevangen vis in centimeters is het aantal punten. Vissen worden in hele centimeters genoteerd. Afronding vanaf 0,5 cm naar boven.

58. Koppels die geen vis kunnen aanbieden ontvangen in dit geval een score van 0 (nul).

59. Voor de einduitslag geldt een quotum per koppel:

o De 5 grootste baarzen per koppel tellen mee in de einduitslag.
o De 3 grootste snoekbaarzen per koppel tellen mee in de einduitslag.
o De 2 grootste snoeken per koppel tellen mee in de einduitslag.
o De 3 grootste overige vissen per koppel tellen mee in de einduitslag.

60. Categorie ‘overig’ bevat de vissoorten: roofblei, winde, pos, bot en meerval. Alleen de drie grootste vissen uit deze categorie tellen mee in de einduitslag. Dus niet bijv. drie roofbleien en drie windes. De categorie wordt gezien als één vissoort.

61. Vissoorten die niet in bovenstaande lijst zijn opgenomen zijn uitgesloten van punten.

62. Vissen die buiten de kieuwboog zijn gehaakt zijn uitgesloten van punten.

63. In het geval van een gelijke einduitslag bepaalt de grootst gevangen vis het verschil tussen beide koppels. Mocht dit ook gelijk zijn dan wordt gekeken naar de op één na grootste vis. Etc. Zijn alle vissen gelijk, dan eindigen de koppels op dezelfde plaats en wordt er doorgeteld.

64. De score van een koppel is geldig wanneer om 15:30 uur het meetlint en de aanvoerdersbanden zijn ingeleverd bij de wedstrijdleiding.

65. Na de wedstrijd wordt er een prijsuitreiking gehouden op de wedstrijdlocatie. Er zal een prijzentafel worden samengesteld door Hengelsport Federatie Midden Nederland voor tijdens deze prijsuitreiking.

66. Prijzentafel:

1e koppel ontvangt €250,-
2e koppel ontvangt €150,-
3e koppel ontvangt €100,-
4e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
5e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
6e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
7e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
8e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
9e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze
10e koppel ontvangt een materiaalprijs naar keuze

67. Het winnende koppel mag zich een jaar lang Federatief Kampioen Streetfishing noemen en is gerechtigd haar titel te verdedigen in het daarop volgende seizoen.

68. De beste 25% van de deelnemende koppels zal worden afgevaardigd naar het Nationaal Kampioenschap Streetfishing 2020. 

Overig

69. Onkosten van deelnemers tijdens het Federatief Kampioenschap Streetfishing worden niet door Hengelsport Federatie Midden Nederland vergoed.

70. Hengelsport Federatie Midden Nederland en/of betrokken verenigingen kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor ongevallen, letsel en/of schade. Ook diefstal, verlies of beschadiging van spullen kunnen niet worden verhaald.

71. Hengelsport Federatie Midden Nederland is niet aansprakelijk voor eventuele (financiële) consequenties naar aanleiding van verschuiven of vervallen van wedstrijden of het publiceren (en aanpassen) van de uitslag.

72. Iedere deelnemer, wedstrijdleider en controleur wordt geacht de algemene voorwaarden en reglementen te kennen en stipt na te leven. Deelnemen betekent instemmen.

73. Voor deelnemers aan het Federatief Kampioenschap Streetfishing gelden alle gangbare wettelijke regelingen, tenzij hierop door Hengelsport Federatie Midden Nederland een ontheffing is verkregen die vooraf is gecommuniceerd.

74. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de jury van de betreffende wedstrijd.

75. Deelnemers aan de wedstrijden georganiseerd door of namens Hengelsport Federatie Midden Nederland verklaren met hun deelname zich te onderwerpen aan de tuchtrechtspraak van het Instituut Sportrechtspraak evenals aan de besluiten van diens organen waaronder de aanklager, tuchtcommissie en commissie van beroep. Dit betreft doping, matchfixing en seksuele intimidatie conform de vigerende reglementen, regelingen en procedures van het Instituut Sportrechtspraak. Deze zijn beschikbaar via de website van het Instituut Sportrechtspraak. 

76. Wanneer een beslissing op grond van het voorgaande artikel tot gevolg heeft dat een besluit nietig is of wordt vernietigd, kan hieraan door de deelnemer geen recht op schadeloosstelling worden ontleend, terwijl evenmin aanspraak kan worden gemaakt op een gewijzigde uitslag of het opnieuw houden van een wedstrijd of evenement.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.