VBC's Rijkswateren

De VBC's op de rijkswateren zoals VBC Waal plus en VBC Nederrijn plus zijn al een tijd niet meer bijeen gekomen. Na het opleveren van het visplan werd er een wijziging van de visserijwet aangekondigd waarin VBC's en visplannen een andere vorm zouden krijgen.  Tot die tijd wordt er gewerkt met de visplannen zoals die in 2012 zijn ingediend en goedgekeurd. Per 1-1-2022 vervalt de VBC en visplanverplichting voor de rijkswateren. 

De federatie probeert een overlegsituatie met Rijkswaterstaat te behouden om sportvisserij gerelateerde zaken te bespreken. Vanuit de KRW wordt er ingezet op meer dood hut in de rivieren, de federatie participeert in het onderzoek naar de Langsdammen in de Waal etc. Ook zijn er nieuwe beleidsprogramma's zoals het Intergraal Rivier Management (IRM), dit programma kijkt ver vooruit en moet oplossingen bieden voor grote vraagstukken als rivierbodemdaling, hoogwaterveiligheid, scheepvaart e.d. Binnen deze kaders probeert de sportvisserij ook de recreatieve belangen te behartigen en toegang naar de rivier en het gebruik vanaf de oevers en kribben veilig te stellen. 

VBC's Waterschappen

De VBC's voor de Waterschappen Rivierenland en Rijn en IJssel komen gemiddeld 2 tot 4 keer per jaar bij elkaar. Daarnaast wordt er over bepaalde thema's soms separaat overlegd. Bij waterschappen is er een grote kunstmatige invloed aanwezig op visstanden door gemalen, stuwen, maaibeheer, baggerbeheer, diepteschouw en functies zoals veiligheid, landbouw, waterwinning, scheepvaart etc. Binnen al deze functies die bediend moeten worden kijkt de VBC of het huis voor de vis zo geschikt mogelijk kan worden gemaakt. 

De VBC levert input over visvriendelijk beheer (maaien, baggeren, visvriendelijke gemalen etc.), visvriendelijke inrichting (paai-, opgroei-, foerageer- en schuilgebieden voor vis, droogterefugia etc.) en daarnaast ruimte voor het uitoefenen van de visserij (bereikbaarheid, toegankelijkheid en bevisbaarheid van wateren en onderlinge afstemming tussen sport- en beroepsvisserij). Uitgangspunt is een gezonde visstand en mogelijkheden voor de sportvisserij.

Daarnaast komen er tal van thema's aan de orde zoals microverontreinigingen (medicijnen, pesticiden, plastic e.d.), Energietransitie (zonne-energie op water, waterkrachtcentrales) maar ook opkomende exoten zoals kreeften die een behoorlijke impact kunnen hebben op het ecologisch functioneren van een water. Voor de komende jaren is de KRW tranche 2022-2027 een belangrijk onderwerp. Hierin komen vrijwel alle VBC thema's aan de orde en ligt er een kans om de inrichting en beheer van wateren te verbeteren voor o.a. vissen.

De VBC's proberen gevraagd en ongevraagd een positieve rol te vervullen in het water en visstandbeheer door o.a. het leveren van kennis en soms uitvoeren van projecten. Een mooi voorbeeld is een project met dood hout in stapstenen langs de Oude IJssel. Dit levert een positieve bijdrage aan overlevingskansen voor jonge vis. Ook wordt er binnen Rijn en IJssel gekeken om n.a.v. de droogte een experiment te starten met diepe kuilen in watergangen om de overlevingskansen van vis te vergroten en herstel van visstanden te versnellen. Binnen Waterschap Rivierenland is gekeken hoe het maaibeheer visvriendelijker gemaakt kan worden.


Diepere delen in wateren zijn cruciaal voor de overleving van vissen tijdens droogteperioden zoals in 2018, 2019 en 2020. 

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.