SPORTVISSERIJ GEDRAGSCODE WELZIJN VIS

Gebaseerd op de ‘Code of practice for recreational fisheries’ van de EIFAC/FAO.

Deze gedragscode wordt opgenomen in de Landelijke Lijst van Viswateren, aldus besloten tijdens de Algemene Ledenvergadering d.d. 04/06/2011 van Sportvisserij Nederland.

Sportvissen is een activiteit waar levende dieren bij betrokken zijn. Het welzijn van vissen kan tengevolge van het vangen, onthaken en terugzetten van vis bij onzorgvuldig handelen negatief worden beïnvloed. Beschadigingen en/of stress kunnen het gevolg zijn. Sportvissers zijn daarom verplicht met zorg en respect met de vissen om te gaan.

1. Wees ervan bewust dat gevangen vissen (dood of levend) gevaarlijke visziektes kunnen verspreiden. Zet een gevangen vis daarom alleen terug in het water waar deze is gevangen.


Zet een vis direct, zorgvuldig en in hetzelfde water terug

2. Het materiaal dient geschikt te zijn voor de te vangen vis (formaat, soort). Zorg bij het vissen dat:
a) de haak niet wordt geslikt;
b) de vis alleen in de bek wordt gehaakt;
c) de lijn niet breekt;
d) de dril zo kort mogelijk duurt;
e) verwondingen zoveel mogelijk worden voorkomen.

3. De vis dient voorzichtig te worden geland en dient tijdens het onthaken goed te worden vastgehouden zonder echter in de vis te knijpen.


De kieuwgreep: een diervriendelijke en veilige manier om een snoek of snoekbaars te onthaken

4. Vissen die voor eigen consumptie zijn bestemd moeten -liefst vóór het onthaken- worden gedood door een stevig klap op de kop. Dit dient bij voorkeur te gebeuren met een priest of ander daarvoor geschikt zwaar voorwerp, waarna direct de kieuwbogen kunnen worden doorgesneden.

5. Vissen mogen alleen levend worden bewaard in geschikte leefnetten overeenkomstig de leefnetcode van Sportvisserij Nederland, in een geschikte bun e.d., die voldoende ruimte en zuurstof bieden.


Leefnet

6. Vissen met levende aasvis is in Nederland verboden. Bij gebruik van aasvissen voor het vissen op roofvis, dienen deze vóór bevestiging aan de haak te worden gedood met een klap op de kop.

7. Tijdens viswedstrijden dient te worden voorkomen dat de gevangen vis tijdens het wegen en terugzetten wordt beschadigd. Zorg er voor dat er voldoende weegpunten aanwezig zijn, vermijd te lange blootstelling aan lucht en zet de vis zo dicht mogelijk bij de plek terug waar deze is gevangen.


Weegnet

8. Zet een gevangen vis in de best mogelijke conditie terug door:
a) zodanig te werk te gaan en middelen te gebruiken dat tijdens het binnenhalen, onthaken en/of terugzetten van de vis geen verwondingen aan de slijmlaag en organen van de vis worden veroorzaakt;
b) altijd over een hakensteker, een onthaaktang en geschikt landingsmiddel (bijv. schepnet) te beschikken;
c) de tijd dat een vis uit het water is zo kort mogelijk te houden;
d) een vis alleen met nat gemaakte handen aan te raken;
e) de vis bij voorkeur in het water te onthaken;
f) het contact met de kieuwen en ogen van de vis te vermijden;
g) bij het vissen op roofvis altijd een kniptang voor (meertandige) haken mee te nemen;
h) bij het onthaken van grote vissen (karper en snoek) altijd een onthaakmat te gebruiken;


Zo behandel je een vis: veilig en zorgvuldig!

i) bij diepgehaakte vissen de lijn zo dicht mogelijk bij de haak door te knippen en daarna de vis weer terug te zetten, mits verwacht wordt dat de vis dit overleeft;
j) ernstig gewonde vissen niet terug te zetten, direct te doden en mee te nemen naar huis;
k) niet op zodanige dieptes te vissen, dat vissen door het drukverschil beschadigd raken;
l) niet tijdens de paaitijd op roofvis te vissen;
m) de gevangen vis zo snel mogelijk voorzichtig in hetzelfde water terug te zetten;
n) indien nodig de vis bij het terugzetten te ondersteunen, totdat deze in staat is om op eigen kracht weg te zwemmen.

9. Ruim na een visdag lijnen en andere rommel op. Achtergelaten vislijnen en haken kunnen veel schade aanrichten.

Toelichting Sportvisserij gedragscode welzijn vis


In 2010 heeft toenmalig ministerie LNV het rapport ‘Vis netjes?’ (PDF) uitgebracht. Een rapport van LNV waarin de gedragscode van de sportvisserij over het omgaan met het welzijn van vis wordt geëvalueerd.Hoewel de evaluatie een positief beeld schetst over de wijze waarop de sportvisserij omgaat met het onderwerp welzijn van vis was er ook kritiek. Zo zijn de huidige gedragsregels niet volledig in lijn met de ‘Code of practice for recreational fisheries’ (PDF) van de European Inland Fisheries Advisory Commission (EIFAC) van de Food and Agriculture Organization (FAO) van de VN, zijn de gedragsregels in Nederland versnipperd aanwezig en zou in de voorlichting naar sportvissers explicieter kunnen worden gewezen op het belang van vissenwelzijn.

Zorgvuldig

Vissen zijn levende dieren en sportvissers hebben een grote zorg en waardering voor de vis. Bezien vanuit het welzijn van de vis behoort het derhalve vanzelfsprekend te zijn dat sportvissers zorgvuldig omgaan met de vis om verwondingen en stress zo veel mogelijk te voorkomen. Binnen de sportvisserij is dit al jaren een zeer belangrijk thema van voorlichting. Daarbij is het verantwoord omgaan met de vis tegenwoordig zeer wezenlijk voor de maatschappelijke acceptatie van de sportvisserij.

Sportvisserij Nederland was actief betrokken bij het opstellen van de EIFAC/FAO code (pdf) en zij heeft de conclusies en adviezen uit het rapport ‘Vis netjes?’ (pdf) in het belang van de sportvisserij serieus opgepakt. In de voorgaande ‘Sportvisserij gedragscode welzijn vis’ zijn de huidige gedragsregels, zoals verwoord in de Landelijke Lijst van Viswateren en op de website van Sportvisserij Nederland, in lijn gebracht met de EIFAC/FAO code.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.

Om u de beste gebruikerservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.